Home
  Zonnepanelen
  Klussen
  Foto's
  Contact
  Wettelijke bepalingen

Copyrights

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de publicaties, de inhoud, de structuur en het geheel van deze website zijn verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderneming. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

Het opslaan van informatie van deze website of aanverwante diensten in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch "cachen" van de informatie door de browser.

© JoKu.Technics
Website © Bart Hellinckx

Privacy

Het postadres en de verdere gegevens van de onderneming staan op de pagina Contact. U kunt ons eenvoudig contacteren via die pagina.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij geen andere informatie.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Op deze site gebruiken we mogelijk cookies om uw voorkeuren te registreren. (Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.)

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatige gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze website toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren.

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren.

Communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf kunt u dat aangeven.

Wij kunnen de e-mailadressen van onze klanten doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren. Als u wenst dat uw e-mailadres niet meegedeeld wordt aan andere bedrijven of organisaties, kunt u ons ook contacteren op het hierboven vermelde adres.

Communicatie per brief

Als u ons uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt, zult u door ons bedrijf alleen telefonisch gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online of langs andere weg geplaatst hebt.

Hoe ons bedrijf contacteren in verband met dit privacybeleid?

Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kunt u ons contacteren per e-mail, per telefoon of per brief. Maak daarvoor eenvoudig gebruik van de pagina contact.

Controleorganen

Als u van geen enkel bedrijf nog mailings, telefonische oproepen of e-mails wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (Robinson list, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel, telefoon 0800 91 886, www.robinsonlist.be).

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid neem dan gerust contact op met ons via e-mail of met een van de volgende instanties: Comité van Toezicht van het BDMV, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B 46, 1020 Brussel, privacy@bdma.be; Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Waterloolaan 115, 1000 Brussel.

Gebruiksvoorwaarden

Door het gebruik van deze website verklaart de bezoeker zich stilzwijgend akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden, bepalingen in verband met de persoonlijke levenssfeer (privacy) en copyrights.

JoKu.Technics wordt hieronder genoemd als de onderneming.

Aansprakelijkheid

De informatie en de tarieven op deze website worden uiterst zorgvuldig samengesteld. Eventuele prijzen gelden onder voorbehoud van mogelijke fouten of wijzigingen. De onderneming en haar medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de hierin opgenomen informatie en wenken.

De onderneming en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in deze publicatie en verwante informatiediensten. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

Het is mogelijk dat deze website of een aanverwante dienst een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze link is echter puur informatief en de onderneming is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt, zij het voor wettige of onwettige doeleinden.

Als enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar zou zijn of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

Wijziging algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden

De onderneming behoudt zich het recht de algemene voorwaarden, het gebruiksrecht, de prijzen, andere algemene bepalingen en waarschuwingen krachtens welke deze website u wordt aangeboden, te wijzigen. U hebt daarom als gebruiker de plicht om bij elk bezoek aan de website deze wettelijke en contractuele bepalingen na te lezen.

Laatste wijzigingen uitgevoerd op 9 november 2012.